158 Sam Yaek Bang Kapi Junction

Share this place.

Add to Wishlist.